Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1. Toepasbaarheid.

1.1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die worden verricht en overeenkomsten die zodoende worden gesloten door de personen, vervolgens “klanten” of “kopers” genoemd, bij ANCH bvba (handelsnaam BABBEDIBOE), KBO BE 0655.791.660, met zetel gevestigd te 2940 Stabroek, Akkerstraat 116, verder omschreven als “BABBEDIBOE” of “verkoper”.

1.2. Door het sluiten van een overeenkomst of het plaatsen van een bestelling erkent de koper deze voorwaarden te kennen en deze integraal te aanvaarden.

1.3. Huidige voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op natuurlijke personen die goederen wensen te kopen voor privédoeleinden. Klanten en BABBEDIBOE komen overeen dat hun verhoudingen exclusief geregeld worden door huidige algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle voorheen op de site beschreven voorwaarden. Wanneer in een aanvraag, bestelling, opdracht of opdrachtbevestiging van de koper bepalingen of voorwaarden voorkomen die met onderstaande voorwaarden in strijd zijn, gelden eerstgenoemde voorwaarden enkel wanneer ze door de verkoper schriftelijk zijn aanvaard.

1.4. Huidige voorwaarden beschrijven de wijze waarop een bestelling kan worden geplaatst, de betaling dient te worden verricht, de levering geschiedt en last but not least de service die wordt geboden.

1.5. Briefwisseling aan de verkoper dient gericht te worden aan het adres van voormelde maatschappelijke zetel, tevens uitbatingszetel. De verkoper kan tevens bereikt worden per telefoon op het nr. +32-(0)474 94 43 92 en per e-mail via info@babbediboe.be.

Artikel 2. Vorming van het contract en de wijze waarop goederen kunnen worden besteld.

2.1. Alle door de verkoper verstrekte gegevens of voorstellen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn volkomen vrijblijvend en maken geen contractueel aanbod uit. De door de koper doorgegeven bestelling op basis van voormelde informatie maakt in zijn hoofde een aanbod tot contracteren uit.

2.2. De online bestellingen gebeuren in verschillende stappen:

2.3. De tussen de koper en de verkoper online tot stand gekomen overeenkomst zal door de verkoper uitgeprint worden en gedurende een termijn van 1 jaar bewaard worden op het adres van de maatschappelijke zetel van de verkoper en is op eenvoudig schriftelijk verzoek van de koper beschikbaar.

2.4. De tussen de verkoper en koper gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan Belgisch recht.

Artikel 3. Levering.

3.1. De leveringskosten worden automatisch berekend door de website. Babbediboe doet beroep op Bpost. Zodra je pakket werd opgehaald door de vervoerder, ontvang je van ons een e-mail met het volgnummer zodat je de zending kan opvolgen. Bestellingen vanaf 50 Euro worden GRATIS verzonden binnen België en Nederland. Voor een bestelling beneden dit bedrag betaal je, afhankelijk van de door jou gekozen leveringsoptie +/- 5 Euro verzendingskosten binnen België, en +/- 7,50 Euro naar Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland.

3.2. De leveringstermijn gaat in op het ogenblik van bestelling door de koper. De gebeurlijk opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. De gemiddelde leveringstijd voor beschikbare producten betreft 3 à 4 dagen.

3.3. De kosten voor het terugsturen naar Babbediboe van een product zijn steeds ten laste van de klant. Indien de klant het pakket niet kan ontvangen wegens o.a. afwezigheid wordt het pakket in het postkantoor bewaard. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het daar tijdig (binnen 14 dagen) te gaan afhalen. Zoniet stuurt bpost het pakket terug naar Babbediboe. Babbediboe retourneert het pakket naar de klant na betaling van de verzendkost hiervoor.

Artikel 4. Betaling.

4.1. De klant kan zijn aankoop betalen via hiernavermelde mogelijkheden:

  • via online betaling

4.2. Indien de factuur niet op de vervaldag wordt voldaan, worden alle openstaande facturen van ambtswege opeisbaar zonder verdere verwittiging. Het verschuldigde bedrag zal van ambtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met de conventionele interesten ten belope van 12% per jaar alsook met een forfaitaire schadevergoeding van 12 %.

Artikel 5. Klachten - aansprakelijkheid - vrijwaring.

5.1. Protesten i.v.m. niet-conforme levering dienen per aangetekend schrijven te geschieden binnen een termijn van 2 dagen vanaf de levering, zoniet wordt het protest als nietig en onbestaande beschouwd.

5.2. BABBEDIBOE heeft voor de toegang tot de site, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. BABBEDIBOE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van het internet, ondermeer een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, of van om het even welk feit door de rechtspraak aanzien als overmacht.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud.

6.1. Alle geleverde producten blijven eigendom van de verkoper totdat deze geheel zijn betaald.

Artikel 7. Verzaking ingeval van verkoop op afstand.

7.1. De klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

7.2. De rechtstreekse kosten voor de terugzending van het geleverde in geval van verzaking zijn evenwel ten laste van de koper.

7.3. De verzaking kan vanzelfsprekend geen doorgang vinden wanneer de aangekochte artikelen reeds werden beschadigd of vervuild.

Artikel 8. Verbreking van de overeenkomst.

8.1. Bij verbreking van de overeenkomst ten laste van de koper zal deze aan de verkoper van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 12 % van de verkoopprijs, onverminderd het recht in hoofde van de verkoper om een hogere schade aan te tonen en te vorderen.

Artikel 9. Privacy.

9.1. De koper kan vrijblijvend kennis nemen van de beschikbare goederen en diensten en de daaraan gekoppelde prijzen, zonder enige vorm van registratie of uitwisseling van persoonsgegevens.

9.2. Wanneer de klant bepaalde activiteiten uitvoert op de website, zoals producten bestellen, reageren op berichten, of meedoen aan wedstrijden, dient Babbediboe in dat kader over bepaalde persoonlijke gegevens te beschikken; zulks geschiedt door een online formulier in te vullen en te verzenden. Er is voor de klant geen enkele verplichting om hieraan mee te doen. 
Babbediboe verzamelt deze informatie om de deelname van de klant in de activiteiten die worden gekozen, vast te leggen en te ondersteunen. Als bijvoorbeeld een product wordt besteld, wordt de informatie gebruikt voor eventuele technische ondersteuning, kortingen en andere voordelen voor die klant als bezoeker van Babbediboe. De verkoper gebruikt de informatie die wordt verstrekt ook om de klant op de hoogte te houden van nieuwigheden, speciale aanbiedingen en andere producten en diensten.


9.3. De door BABBEDIBOE verzamelde persoonsgegevens worden onder geen beding aan enige derde verstrekt, behoudens en voor zover strikt noodzakelijk aan de tussenpersonen die voor het vervoer van de goederen instaan.

9.4. De koper heeft het recht op toegang tot de met betrekking tot hem verzamelde persoonsgegevens, alsmede een recht op verbetering. Hiertoe volstaat het aan de verkoper een eenvoudig schriftelijk of elektronisch (e-mail) verzoek te richten.

9.5. De koper heeft het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens te verzetten alsmede om de verwijdering van de op hem slaande persoonsgegevens te bekomen. Hiertoe volstaat het aan de verkoper een eenvoudig schriftelijk of elektronisch (e-mail) verzoek te richten.

Artikel 10. Integraliteit.

10.1. De gebeurlijke nietigheid van één van de clausules van onderhavige voorwaarden, tast in geen geval de geldigheid van de overige bepalingen aan.

Artikel 11. Bewijs.

11.1. De geïnformatiseerde registers die in het informaticasysteem van BABBEDIBOE worden bewaard, kunnen als bewijs gelden van de communicaties, de bestellingen en betalingen tussen partijen.

Artikel 12. Geschillen.

12.1. Alle geschillen in verband met de totstandkoming, uitvoering, interpretatie, beëindiging of enig ander geschil in verband met de overeenkomst tussen BABBEDIBOE en de klant zijn onderworpen aan het Belgisch recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.